- 24 August 2020 -

Samen voor duurzame farmaceutische zorg en gezondheid in de Mijnstreek

Op 30 juni 2019 stelden de organisaties binnen de Themacoalitie Farmacie het Meerjarenplan Farmacie 2020-2023 vast. In dit plan staan projecten en activiteiten (soms randvoorwaardelijk en basaal, soms innovatief) die alleen in gezamenlijkheid succesvol kunnen worden uitgevoerd en duurzaam resultaat opleveren. Door het brede draagvlak bij alle deelnemende organisaties is nu de basis voor dit succes gelegd.

Met dit meerjarenplan streeft de Themacoalitie Farmacie naar het terugbrengen van de farmaceutische kosten in de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg tot het landelijke gemiddelde met tenminste gelijkblijvende kwaliteit en algemene gezondheid én meer werkplezier voor de professionals (quadruple aim).

Inhoud Meerjarenplan Farmacie
Om de scope van de activiteiten af te bakenen én impact te realiseren is in 2019 gewerkt aan een financiële en kwalitatieve regioanalyse farmaceutische zorgverlening. Deze zijn uitgewerkt in twee documenten, die de basis vormen voor het Meerjarenplan Farmacie 2020-2023.
Met de uitkomsten van de regio-analyses als basis, zijn in het meerjarenplan doelstellingen en speerpunten benoemd. Deze worden uitgewerkt in regionale plannen en projecten (zie de afbeelding). De Themacoalitie Farmacie is verantwoordelijk voor de implementatie van de plannen inclusief monitorings- en verbetercyclus (plan-do-check-act).

De Themacoalitie Farmacie is één van de netwerken in het Mijnstreeknetwerk. Sinds begin 2019 is binnen het Mijnstreeknetwerk de Themacoalitie Farmacie actief. Deze coalitie is tripartite samengesteld; burgers, zorgverleners en financiers zijn vertegenwoordigd.
Het is een besluitvormend netwerk dat in de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg de sturing en integratie verzorgt rondom farmacie gerelateerde onderwerpen. Het netwerk wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door onafhankelijk programmamanagement.

De werkwijze: een gedeeld regiobeeld, integraal en samen
De Themacoalitie Farmacie kiest bewust voor een gezamenlijke lijn- en domeinoverstijgende aanpak. Immers, alleen door een integrale en gezamenlijke aanpak kunnen de uitdagingen in de Mijnstreek worden aangepakt en resultaten geboekt. Die aanpak werkt! Dat is bewezen door de positieve ervaringen in de afgelopen jaren en de goede resultaten in de al gestarte projecten, zoals het MIJN. Streek formularium en Medicatieveiligheid.

Schema: Doelstellingen, speerpunten en randvoorwaarden van de Themacoalitie Farmacie

Realiseren van gezamenlijke ambitie
De projecten zijn op dit moment in verschillende fases variërend van voorbereiding tot uitvoering. Aangezien tijd, capaciteit en (financiële) middelen beperkt zijn, wordt in de periode 2020 – 2023 ingezet op die interventies die naar verwachting het meest effect hebben, kansrijk zijn, aansluiten bij de regionale behoefte én waarvoor draagvlak bestaat.

Op een projecten-ideeënlijst staan nog meer ideeën voor projecten. Eenmaal per jaar wordt geëvalueerd welke project-ideeën het meest bijdragen aan de doelstellingen. Die worden, indien mogelijk i.v.m. de voortgang van de lopende projecten, toegevoegd aan het uitvoeringsplan en het volgende jaar opgepakt. De actuele projecten TC Farmacie periode 2020-2023 staan hieronder genoemd:

Meer informatie
Meer lezen over de farmacieprojecten in de Mijnstreek of wilt u de ontwikkelingen volgen? De Themacoalitie geeft enkele keren per jaar een Infobulletin Farmacie uit.