Integrale Wijkaanpak

Heerlen-Hoensbroek

Binnen de regio Parkstad (OZL) vinden diverse initiatieven plaats om de gezondheid van burgers te verbeteren. In de wijk Heerlen Hoensbroek (PC 6431-6433) wordt in het kader van MijnZorg een aantal pilots uitgevoerd met de Wijkverpleging, Huisartsen PlusPraktijken, de Nieuwe GGZ en Welzijn (Standby! Heerlen). Afzonderlijk goede initiatieven, maar gezamenlijk en in verbinding hebben deze pilots een grotere toegevoegde waarde voor de burgers in deze wijk. Daarom is de ambitie uitgesproken door de partners van MijnZorg om deze lopende pilots met elkaar te verbinden en bij elkaar te laten komen in de vorm van een integrale wijkaanpak. Dus geen losse onderdelen meer, maar één vloeiend geheel in zorg en welzijn.

Om de integrale wijkaanpak vorm te geven zal een stuurgroep, bestaande uit de bestuurders van de verschillende actieve organisaties in de wijk, de kaders voor het integraal werken aangeven. Binnen het project gaan twee werkgroepen aan de slag met het uitwerken en implementeren van de acties die nodig zijn om te komen tot die integrale wijkaanpak, dit binnen de kaders die gesteld zijn door de stuurgroep. Voor alle onderdelen van de integrale aanpak zijn de uitgangspunten van Triple Aim en positieve gezondheid de basis.

De stip op de horizon (lange termijn) is een integraal zorgaanbod met een populatiegebonden bekostiging in de wijk Heerlen Hoensbroek. In de eerste projectperiode staan de volgende doelen centraal:

  • De gewenste integrale processen zorg en welzijn voor de burgers in de wijk zijn duidelijk omschreven.
  • Knelpunten voor implementatie van deze gewenste processen zijn omschreven.
  • Aanbevelingen voor verbeteringen en borging van de processen zijn geformuleerd.
  • Zo mogelijk wordt in de projectperiode gestart met de implementatie.
  • Sturingsinformatie is beschikbaar voor de wijk Hoensbroek (vanuit de wijkanalyse) om te bepalen welke interventies het eerst opgepakt zouden moeten worden.
  • Scholing hulpverleners m.b.t. integrale aanpak is gerealiseerd.

Lees meer...