Via zelfhulp naar zelfregie

MijnZorg wil inzetten op de zelfregie van mensen door te stimuleren om meer gebruik te maken van de ervaring van anderen, het principe van zelfhulp. Zelfhulp maakt dat mensen zich meer gaan verdiepen in hun onderwerp of probleem waardoor zij zich meer verantwoordelijkheid gaan voelen voor hun eigen gezondheid en hun keuzes daarin. Vandaar dat zelfhulp een stimulans kan zijn naar meer zelfregie.

Ook huisartsenzorggroep HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) erkent het maatschappelijk belang van zelfhulp in deze tijd en ziet hierin kans voor een toepassing in (en aanvulling op) de eigen praktijkvoering. HOZL wil binnen de zorg van haar patiënten meer gebruik maken van de informele zorg, en in het bijzonder zelfhulp, om aan te kunnen bieden aan haar patiënten als extra vorm van ondersteuning. Daarvoor ziet zij graag dat zelfhulp onder de aandacht wordt gebracht bij alle medewerkers van de aangesloten huisartsenpraktijken.

 

“Meer zelfregie door gebruik te maken van ervaringskennis bij het positief werken aan gezondheid.”

In dit project bouwen we een nieuwe werkstructuur rondom zelfhulp die ervaringskennis gemakkelijk bereikbaar maakt voor iedereen. Hiervoor halen we de kennis en ervaring op van mensen en groepen uit de regio en zorgen dat al deze informatie te vinden is op een bestaande website: zelfregietool.nl. Deze website vormt het contactpunt voor vragen, een platform voor de zelfhulpgroepen en is de ontmoetingsplaats waar een netwerk van ervarings(des)kundigen uit kan groeien. Daarnaast gaan we intensief de meerwaarde van zelfhulp bekendmaken bij de zorgverleners in de eerste lijn. Door dit structureel te communiceren wordt een mindset teweeggebracht zodat het inzetten en gebruik van ervaringskennis vanzelfsprekend wordt voor zowel zorgverlener als de patiënt.

Dit project vraagt om een gedragsverandering van de zorgmedewerkers. Dat vergt tijd en dient ook vanaf het begin af aan te worden opgebouwd. Daarom zetten we in op een projectduur van drie jaar om te komen tot een serieuze bestendiging bij alle aangesloten 130 huisartspraktijken. Ondertussen wordt een blauwdruk uitgewerkt om een verdere uitrol naar andere regio’s mogelijk te maken. Gedurende het project worden doorlopend voorbeelden en successen gecommuniceerd om het onderwerp scherp op het netvlies te houden.

Interessante links en downloads