Met het MIJN.streek formularium wordt bijgedragen aan de Triple Aim gedachte. Samen een toekomstbestendige, integrale populatie gebonden aanpak ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid. Een aanpak die de groei in de zorgkosten beperkt, waaraan doelmatig voorschrijven een belangrijke bijdrage levert in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Samengevat: samen, zinvol en zuinig!

In 2014 en 2015 zijn in het eerste farmacieproject in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek goede ervaringen opgedaan met formulariumafspraken en samenwerking tussen huisarts, apotheker en specialist. Om deze afspraken en samenwerking te borgen en verder te ontwikkelen is besloten om een transmuraal formularium op te zetten met een formulariumcommissie voor de beide regio’s.

Tevens wordt door het maken van formulariumafspraken eenduidige communicatie met de patiënt bevorderd. Een ander belangrijk argument voor regionale formulariumafspraken is het feit dat ziekenhuis Zuyderland, werkzaam in beide regio’s, niet zal kunnen werken met twee verschillende formularia. Zeker binnen de gefuseerde maatschappen is dit geen werkbare situatie.

Onze doelstelling

Met het MIJN.streek formularium beogen we kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag en uitgifte van professionals in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek te bevorderen. Daarmee werken we aan bovenregionale doorontwikkeling van het doelmatig voorschrijven in de keten en borgen we werkafspraken in beide regio’s.

In het project zijn vier werkgroepen onder leiding van de projectleider aan de slag met de uitwerking van:

  • Inhoud van het formularium
  • ICT
  • Monitoring
  • Beloning

Wat hebben we al bereikt?

De afgelopen 2 jaren is er binnen het project veel werk verzet en zijn mooie resultaten bereikt. Zo is het MIJN.streek formularium aangeschaft, ingericht en geïmplementeerd bij de huisartsen in zowel de regio OZL als WM. En wordt maandelijks spiegelinformatie aangeleverd aan de deelnemers met de scores op het raadplegen en voorschrijven met EVS. Verder zijn afspraken tot stand gekomen met CZ over de beloning voor het gebruik van EVS. Dit heeft geleid tot een aanvullend addendum op het huisartsencontract.

Met de lancering van dit online platform wordt tevens de formulariumcommissie geïnstalleerd. Er zijn echter ook zaken die nog onze aandacht verdienen, zoals het aanhaken van medisch specialisten en apothekers. We hopen op korte termijn de formulariumapp (link naar tekst onder 2) te implementeren. Ook wordt hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de spiegelinformatie (van maandelijks op praktijk niveau naar realtime op individueel niveau) en het passend maken van de honorering.

Inhoud voor farmaceuten en zorgprofessionals